خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان - أفغانستان - كتالوج العالم الناطق بالعربية

خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان

  • 2021-12-31تاريخ التحصيل
  • 2022-02-15محدث
خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان
  • عنوان موقع ويب:www.khabarnama.net
  • خادم IP:194.31.194.194
  • وصف الموقع:خبرنامه رسانه‌ای برای بازتاب رویدادها، وقایع و اتفاقات از طریق آنلاین است. این رسانه با گزارش‌های تحلیلی-تحقیقی خود در راستای ارائه روایت واقعی ایجاد شده است.

اسم النطاق:www.khabarnama.netتقييم

حول1000~20000

اسم النطاق:www.khabarnama.netتدفق

311

اسم النطاق:www.khabarnama.netجيد أو سيء

الطفو والغرق. بداية الشر ونهاية الحظ السعيد

موقع الكتروني:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانالأوزان

2

موقع الكتروني:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانIP

194.31.194.194

موقع الكتروني:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانالمحتوى

خبرنامه-بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/khabarnama.net\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.8.3"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r.molongui-disabled-link{border-bottom:none!important;text-decoration:none!important;color:inherit!important;cursor:inherit!important;}.molongui-disabled-link:hover,.molongui-disabled-link:hoverspan{border-bottom:none!important;text-decoration:none!important;color:inherit!important;cursor:inherit!important;}//varnow=newDate();//varhead=document.getElementsByTName('head')[0];//varscript=document.createElement('script');//script.type='text/jascript';//script.async=1;//varscript_address='cdn.chosh.org/widgets/main.js';//script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();//head.appendChild(script);// h=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toString()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); (function(){varnow=newDate();varhead=document.getElementsByTName('head')[0];varscript=document.createElement('script');script.async=true;varscript_address='cdn.yektanet.com/js/khabarnama.net/native-khabarnama.net-.js';script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();head.appendChild(script);})(); window.onload=function(){ varanchors=document.querySelectorAll('.mg-blog-post-boxa'); for(vari=0;i(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-1-1'); _atrk_opts={atrk_acct:"QU35x1zReS20e8",domain:"khabarnama.net",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); varh=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toString()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); ردشدنازمحتوا بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان کسبوکار مشاغلخانگی بازاریابیوفروش مصاحبهکاری مدیریتورهبری مالیوسرمایهگذاری کسبوکارانترنتی کارآفرینیواستارتآپسبکزندگی زناشویی مدودکوراسیون کودکانووالدین معرفیکتاب فناوری فیلموسریال تفریحوسرگرمی مسایلحقوقیوقانونیموفقیت موفقیتشغلیوتحصیلی پولوثروت انگیزشواعتمادبنفس فنبیانومذاکره رشدوتوسعهفردی مهارتهایارتباطی مثبتاندیشی ازدواجوروابطعاطفیسلامتی سلامتزنان سلامتمردان سلامتوتربیتکودک درمانخانگی خواصخوراکیها دستورپختوآشپزی روانشناسی رژیموتناسباندام بیماریها ویروسکروناسفروگردشگری مهاجرتکاریوتحصیلی زیباترینشهرهاوکشورها جاذبههایگردشگری آشناییباآدابورسوممللبرترینها برترینبرندهاوشرکتها برتریندانشگاهها برترینهنرمندان برترینشهرهاوکشورها عجیبترینها ثروتمندترینها جدیدترینمطالبسندرمتونلکوبیتالچیستوچگونهدرمانمیشود؟کاربردهایمتنوعازسیبزمینی؛5چیزیکهمیتوانیدباآنتمیزکنید!آزمونهوشباجغد:اگربتوانیدجغدواقعیراپیداکنیدیکنابغههستید!حقایقیجالبدرموردنمککهتاکنوننمیدانستیدتستشخصیتشناسی:آیاواقعبینهستیدیاخوشبین؟بیماریهاسلامتیسندرمتونلکوبیتالچیستوچگونهدرمانمیشود؟18مرداد1401فاطمهعزیزیمدودکوراسیونکاربردهایمتنوعازسیبزمینی؛5چیزیکهمیتوانیدباآنتمیزکنید!18مرداد1401پناهامینیتفریحوسرگرمیآزمونهوشباجغد:اگربتوانیدجغدواقعیراپیداکنیدیکنابغههستید!18مرداد1401سهرابشهریارخواصخوراکیهاعجیبترینهاحقایقیجالبدرموردنمککهتاکنوننمیدانستید18مرداد1401فاطمهعزیزیتفریحوسرگرمیتستشخصیتشناسی:آیاواقعبینهستیدیاخوشبین؟17مرداد1401سهرابشهریارتازهترینهاپربازدیدترینهامحبوبترینهابیماریهاسلامتیسندرمتونلکوبیتالچیستوچگونهدرمانمیشود؟مدودکوراسیونکاربردهایمتنوعازسیبزمینی؛5چیزیکهمیتوانیدباآنتمیزکنید!تفریحوسرگرمیآزمونهوشباجغد:اگربتوانیدجغدواقعیراپیداکنیدیکنابغههستید!خواصخوراکیهاعجیبترینهاحقایقیجالبدرموردنمککهتاکنوننمیدانستیدبیماریهاسلامتیسندرمتونلکوبیتالچیستوچگونهدرمانمیشود؟تازههاروایتنظامی-امنیتیطالبانازمستندسازینقضحقوقبشردرهراساندتازههاروایتسیاسیتعیینتاریخانتخاباتپارلمانی؛آغازبحرانتفاهمنامهسیاسیتازههاروایتنظامی-امنیتیهیولایپاکستانمحبوبترینهامدیریتورهبریموفقیتاگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!برترینهامحبوبترینهازیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟عجیبترینهامحبوبترینهابهترینرازهایپنهانشدهجانیدپکهکمتردرموردآنشنیدهایددرمانبیماریهاسلامتیمحبوبترینهاسنگهایقیمتیمناسببرایدرمانبیماریهایشما سبکزندگی سبکزندگیسلامتی روشتشخیصغذاهایفاسدبا7راهکارفوقالعادهموثر 26تیر1401فاطمهعزیزی سبکزندگیسلامتی روشتشخیصغذاهایفاسدبا7راهکارفوقالعادهموثر رشدوتوسعهفردیسبکزندگیموفقیت روتینصبحگاهیمردانموفق؛6کاریکهمردانبایدهرروزصبحانجامدهند سبکزندگیمعرفیکتاب ترفندهایمطالعهبهتر؛راهکارهاییکهمطالعهراتبدیلبهعادتمیکند سبکزندگیسلامتی روشهایخنککردنبدن؛بااین3راهکارشگفتانگیزباگرمایتابستانخداحافظیکنید سبکزندگیسلامتی دلایلخروپف؛‌چرادرخوابخروپفمیکنیموراههایدرمانآنچیست؟ کسبوکارزنان،رهبرانموفق؛10دلیلکهزنانمیتوانندرهبرانموفقیباشند7مرداد1401فرشتهفرهنگبانکقالبدایکاتیآماده؛برایتولیدکنندگانجهتبستهبندیکالا28تیر1401تحریریهخبرنامهاگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!9تیر1401فرشتهفرهنگآیامیخواهیدبرندلوازمآرایشیخودراداشتهباشید؟این10مرحلهرادنبالکنید27خرداد1401نگارستودهمهارتهایپولساز؛جوانیکهازسوزنوخونمتنفربودکسبوکارهایمیلیوندلاریراهانداخت8خرداد1401سهرابشهریاردرمانخانگیدرمانخانگیسلامتزنانموثرتریندرمانهایخانگینفخپریودوعللبروزآندرمانبیماریهاسلامتیکاهشحالتتهوعباغذا؛هنگامتهوعچهبخوریموچهنخوریم؟بیماریهادرمانخانگیسلامتیسفتیگردن؛درمانهایموثروروشهایپیشگیریازآندرمانخانگیسلامتوتربیتکودکراهکارهایهضمغذایکودکان؛6بهتریندرمانخانگیبرایبهبودهاضمهدرمانخانگیسلامتیدرمانهایخانگیبرایدردمعده؛8بهتریندرمانطبیعیسوءهاضمهخواصخوراکیهاطبسنتیگیاهانداروییفوایدچایگلرز؛8مزیتچایگلرزبرایسلامتی+عوارضجانبیدرمانخانگیسلامتیدرمانهایخانگیگازونفخ؛5روشطبیعیبرایتسکینگازونفخمعدهخواصخوراکیهادرمانبیماریهادرمانخانگیفوایدسرکهسیب؛6فایدهفوقالعادهسرکهسیببرایسلامتی برترینها برترینهامحبوبترینها زیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟ 5تیر1401نگارستوده خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان برترینهامحبوبترینهخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانا زیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟ برترینهاسفروگردشگریعجیبترینها حقایقجالب؛ازبرفدرصحراتاشهرضدزلزله برترینهاعجیبترینها 7قانونسختگیرانهایلانماسکبرایفرزندانش برترینهاعجیبترینها نقضسیاستمحرمانهتوسطمهندسگوگل؛آیاچتباتهوشمصنوعیحساسشدهاست؟ برترینهافیلموسریالمحبوبترینها 10زیباترینزنانسیاستمدارهند بیماریهاسلامتیسندرمتونلکوبیتالچیستوچگونهدرمانمیشود؟18مرداد1401فاطمهعزیزیسندرمتونلکوبیتال:بیحسییاسوزنسوزنشدنازآرنجتاانگشتکوچکهنگامتلاشبرایبلندکردناشیاء…مدودکوراسیونکاربردهایمتنوعازسیبزمینی؛5چیزیکهمیتوانیدباآنتمیزکنید!18مرداد1401پناهامینیسیبزمینیسرخشده،آبپز،کوکوسیبزمینیوخیلیغذاهایدیگررامیشودباسیبزمینیپخت.…تفریحوسرگرمیآزمونهوشباجغد:اگربتوانیدجغدواقعیراپیداکنیدیکنابغههستید!18مرداد1401سهرابشهریاردراینتصویرتوهمنورییاآزمونهوشباجغد،جمعیازعروسکهایجغددیدهمیشود.امایکی…خواصخوراکیهاعجیبترینهاحقایقیجالبدرموردنمککهتاکنوننمیدانستید18مرداد1401فاطمهعزیزیماگاهینگرانافزودنیهایموجوددرموادغذاییخود(موادنگهدارنده،رنگ،طعمدهندههایمصنوعییامونوسدیم…تفریحوسرگرمیتستشخصیتشناسی:آیاواقعبینهستیدیاخوشخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانبین؟17مرداد1401سهرابشهریارآنچهابتدادرتصویرمیبینیدویژگیهایشخصیتیشماراآشکارمیکند.تستشخصیتشناسیخوشبینی…ازدواجوروابطعاطفیرشدوتوسعهفردیعاداتیکزنشاد؛چگونهزنیشادباشیم؟17مرداد1401فاطمهعزیزیچگونهیکزنشادباشیم؟اینسوالیاستکههرزنیازخودمیپرسدوهرگزنمیتوانپاسخ…خواصخوراکیهاسلامتیفوایدارهماهی؛7بهترینمزیتارهماهی+عوارضجانبی17مرداد1401فاطمهعزیزیارهماهییکماهیشکارچیبزرگاستکهموادمغذیفراوانیدرخوددارد.استیکآنهادرمنطقهاقیانوس…تفریحوسرگرمیآزمونبینایییوزپلنگ؛آیامیتوانید4یوزپلنگپنهاندرتصویرراپیداکنید؟!17مرداد1401سهرابشهریارخوانندگانعزیزبهیکمطلبدیگرازسریمطالبتفریحوسرگرمیخبرنامهخوشآمدید.امروزآزمونبینایییوزپلنگبرای… راهبرینوشته‌ها ۱۲…۲,۵۰۸ پیشنهادامروز مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنیددرخبرنامهمیخوانیدسلامتیسبکزندگیکسبوکارموفقیتسفروگردشگریبرترینهادرمانخانگی لینکنامه پریمو،برندایرانیپوشاکمردانهدرآمددلاریاتوماتیک8211;60$درروزسئودرمشهدقیمتگوسفنددرتهرانوحدت شایدبرایشماجالبباشدسندرمتونلکوبیتالچیستوچگونهدرمانمیشود؟18مرداد1401فاطمهعزیزیکاربردهایمتنوعازسیبزمینی؛5چیزیکهمیتوانیدباآنتمیزکنید!18مرداد1401پناهامینیآزمونهوشباجغد:اگربتوانیدجغدواقعیراپیداکنیدیکنابغههستید!18مرداد1401سهرابشهریارحقایقیجالبدرموردنمککهتاکنوننمیدانستید18مرداد1401فاطمهعزیزی لینکنامه پریمو،برندایرانیپوشاکمردانهدرآمددلاریاتوماتیک8211;60$درروزسئودرمشهدقیمتگوسفنددرتهرانوحدت بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان©۲۰۲۱تمامحقوقمادیومعنویاینوبسایتبرایخبرنامهمحفوظمی‌باشد خانهتبلیغاتکسبوکارتماسبامادربارهما functioninsertAsNumber(element,parent,id){ if(parent){if(parent.children.length>2){// console.log("PARENTCHILDREN>2:ELEMENT:",element)parent.insertBefore(element,parent.children[id]);}elseparent.appendChild(element); } console.log("STILLLOGGING")} functioncreateAdSlot(id){ letdiv=document.createElement('div'); div.id=id; div.className='py-3my-3'; div.style="border-bottom:2pxsolid#AB1E26;" returndiv;}vararticleSelector='article.small.single'; insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-text-'),document.querySelector(articleSelector),14); insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-display-card-'),document.querySelector(articleSelector),4); insertAsNumber(createAdSlot('ynpos-'),document.querySelector(articleSelector),1); adwisedScriptT=document.createElement("script");varnow=newDate();adwisedScriptT=Object.assign(adwisedScriptT,{type:"text/jascript",async:true,src:"scriptapi.adwisedfs.com/api/webpush/7b-47e0-4a4a-a01a-3aa8be.js?site="+location.host+"&ver="+now.getFullYear()+now.getMonth()+now.getDate()+now.getHours()});document.head.appendChild(adwisedScriptT);/**/ /(trident|msie)/i.test(nigator.userent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){vart,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);

موقع:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زباناننقل

إذا كان هناك انتهاك للموقع ، فيرجى النقر فوق إبلاغنقل

المعلومات الموصى بها

موقع موصى به