پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد - أفغانستان - كتالوج العالم الناطق بالعربية

پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد

  • 2021-12-31تاريخ التحصيل
  • 2022-02-15محدث
پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد
  • عنوان موقع ويب:www.baeghtesad.com
  • خادم IP:185.236.36.203
  • وصف الموقع:آخرین منبع خبری و تحلیلی بازار سرمایه ایران

اسم النطاق:www.baeghtesad.comتقييم

حول5000~500000

اسم النطاق:www.baeghtesad.comتدفق

62

اسم النطاق:www.baeghtesad.comجيد أو سيء

مستقبل قاس. المعاناة من التعذيب عنيفة

موقع الكتروني:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادالأوزان

2

موقع الكتروني:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادIP

185.236.36.203

موقع الكتروني:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادالمحتوى

پایگاهخبریتحلیلیبااقتصادvarsocketAccess='n0r45lmlc56i1k2frk1nep1rq6';varrefereData={"type":1,"referer":""};varmodelHits={"1":[1]};varpeRefereData="http:\/\/\/";varuHash='ry4CwH';vari18n=newArray();varmasterConfig={"domain":"baeghtesad.com","v":"ceb03a8f","lang":"fa","blackHoleToken":"AAAAAhQDBgARIDZiYWZkNjljNzc2YjI0M2FkZjFiZTY0NjQ3YWMzMzU5BgERIDZjOWJiMWRkODcxZmU5YTA5ZDJhYTM1YWQwZDU3ZTE4BgIRIDc0ZjUwMTJiYjFhYjcxZTNhYTljMzUyNTZiZmZiMmUw","dir":"rtl","ajaxGeneration":true,"baseUrl":"\/","u":null,"wss":"26a257f89b8b1eab31dae555","debug":false};varcurrentTime=newDate('Tue,09Aug202210:59:19+0000');varisAdverHolderMode=false; سه‌شنبه۱۸مرداد۱۴۰۱9August2022 /**/  دربارهما  تماسباما مارادنبالکنید صفحهنخست بازارسرمایه  شرکتها  بازارهایجهانی اخباراقتصادی رسانهتصویری آموزش‌هایمالیواقتصادی سقوطنرخسودواممسکنآمریکابهپایین‌ترینسطح۲ماههروحانی:سدهاخالیاست؛درمصرفآبوبرقصرفه‌جوییکنیدتاکیددوبارهبرهدفگذاریتجارت۳۰میلیارددلاریبینایرانوترکیه۶۰میلیوندوزواکسنروسیبهایرانارسالخواهدشدهزینهشیرین‌سازیآبدریا؛1دلاربرایهرمترمکعب پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد گزارشاجمالیبااقتصادازمعاملاتروزانهبازارسهاماحتمالتوافقبرجامواُفتنرخدلار،معامله‌گرانبورسرابهصفتقاضایصنایعریالیسوقداد/رشد3هزارواحدیشاخصکلبانردبامفولادیبورس آموزشاندیکاتورمکدیچیست؟چهکاربردیداردونحوهاستفادهازآنچگونهاست؟ بازارهایجهانیافزایشحاشیهسودفولادسازانقیتسنگآهنرابالاکشید شرکتهاروندصعودیفروش«ذوب»درتیرماهدوامنیاورد بازارسرمایه شمول۹نمادمعاملاتیبرایتغییردامنهنوسانقیمت۹نمادفرابورسیمشمولتغییردامنهنوسانقیمتشدند. نوساناتسبدسهامعدالتدر۱۸مردادعضوکپایگاه خبری تحلیلی با اقتصادمیسیونبرنامهوبودجهمجلسخبرداد؛طرحاصلاحقانونبانکمرکزیآمادهبررسیدرصحنمجلسرییسسازمانبورسواوراقبهاداراعلامکرد؛احتمالانتشاریکشاخصجدیدبهجایشاخصکلعرضهبیشاز۱۱هزارتنانواعفرآورده‌نفتیدربورسانرژی شرکتها«فسازان»درچهارمینماهسالباافتدرآمدمواجهشدافزایشسرمایهجذاب«شتوکا»بهثبترسیدروندصعودیفروش«ذوب»درتیرماهدوامنیاوردافتدرآمد«کاوه»درنخستینماهتابستان«قرن»رکوردجدیدیرادرفروشماهانهخودبهثبترساندشستابیشترینحجممعاملاتبازارراکسبکردنمادشپنابیشترینارزشمعاملاتبازارراکسبکردفروش«کرمانشا»درتیرماهچگونهبود؟«دفارا»درتیرماه14درصدبالاترازمتوسط3ماهگذشتهفروخت«پاسا»درنخستینماهتابستانچقدردرآمدساخت؟بدهی5هزارمیلیاردتومانیوزیانانباشتهشرکتدخانیاتدردولتقبلنماد«هایوب»بیشترینحجموارزشمعاملاتبازارراکسبکردافت11درصدیفروش«شسپا»درتیرماه«شپاس»دراولینماهفصلتابستانچگونهظاهرشد؟«غمارگ»نتوانستفروشعالیماهگذشتهخودرادرتیرماهتکرارکند بازارهایجهانیقیمتگندموغلاتدربازارجهانیپایینآمدآلمان۲۶۰میلیاردیوروازدستخواهددادافزایشحاشیهسودفولادسازانقیتسنگآهنرابالاکشیدگلدمنساکسپیش‌بینیقیمتنفتراکاهشدادقیمتمصرفکنندهدرآمریکاکاهشمی‌یابدپیش‌بینیافزایشقیمت«ویچین»دربازاررمزارزهاگزارشمثبتاشتغالآمریکاقیمتطلاراکاهشدادافزایشقیمتنفت/برنتبه۹۶دلارو۳۷سنترسیدقیمتنفتبرنتبه۹۵دلاررسیدنخستینواحدنیروگاهیاحداثشدهتوسطصنایعواردمدارشدایلانماسک:وقوعیکرکودملایممحتملاستبهبودقیمتنفتروسیهازرکوردپاییناخیرشارزشبیتکوین۴۰هزاردلاربرآوردشد اخبارمهم وصول۹۷هزارملیاردتومانمالیاتتاپایانخرداداولینثبتسفارشرسمیوارداتبارمزارزانجامشدجزئیاتفازدومطرحمدیریتهوشمندآردونانتشکیلپروندهمالیاتیبرایتمامکارتخوان‌هاتاپایانهفتهوزیرراهقیمتپروازهایاربعینرااعلامکردنیمیازکارخانه‌هایتولیدربتعطیلشدند چشماندازبازاراحتمالانتشاریکشاخصجدیدبهجایشاخصکلجزییاتمعافیتمالیاتیگواهیسپرده‌کالایی/کالاهایجدیددرراه…الزامبهسرمایه‌گذاریصندوق‌هایدرآمدثابتدرسهام،بازار… رسانهتصویریچگونهباپول‌هایخردصاحب‌خانهشویم!کمفروشیدرمحصولاتبهداشتی/بازارخارجیشوینده‌هایایرانیازدسترفتروشخریدخودروازبورسکالادستوررئیسقوهقضابرایتعیینتکلیفماشین‌هایوارداتیوارداتخودروهایاقتصادیتاشهریورسایرویدیوها  دربارهما  تماسباما  تبلیغات  همکاریباما طراحیسایتخبریوخبرگزاریآسام تمامیحقوقبرایخبرگزاریبااقتصادمحفوظاست.استفادهازمطالبباذکرمنبعمجازاست. window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--2');var_paq=_paq||[];_pپایگاه خبری تحلیلی با اقتصادaq.push(['setCustomDimension',customDimensionId=1,customDimensionValue=modelHits[8][0]]);_paq.push(['trackPeView']);_paq.push(['enableLinkTracking']);(function(){varu="//analytics.aasaam.com/";_paq.push(['setTrackerUrl',u+'hits.php']);_paq.push(['setSiteId','63']);vard=document,g=d.createElement('script'),s=d.getElementsByTName('script')[0];g.type='text/jascript';g.async=true;g.defer=true;g.src=u+'hits.js';s.parentNode.insertBefore(g,s);})();

موقع:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادنقل

إذا كان هناك انتهاك للموقع ، فيرجى النقر فوق إبلاغنقل

المعلومات الموصى بها

موقع موصى به